За Лабораторијата

Во метрологијата, терминот калибрација претставува споредување на измерените вредности од уредот кој се калибрира со оние од калибрациониот стандард со позната точност. Таквиот стандард може да претставува друг уред со позната точност, уред кој генерира одредена количина од мерената вредност (пр. напон, звучен сигнал) или физички предмет еталон (пр. ленир).

Варус располага со акредитирана лабораторија за калибрација по стандардот MKC EN ISO/IEC 17025. Лабораторијата е акредитирана и работи успешно со постојан напредок од 2016 година. Тимот за калибрација на инструментите секогаш се стреми кон подобрување на квалитетот на услугите кои ги дава. Лабораторијата за калибрација на Варус е акредитирана за калибрација на три типа мерила: